کانکس استاندارد

کانکس استاندارد به سازه ای پیش ساخته ای  گفته می شودکه پارامتر های چون سبک بودن ، مقاوم، عايق در برابر گرما و سرما را داشته همچنین از نظر ابعاد و کیفیت مورد تائید بخش فنی و مطابق با اصول پیش ساختگی کانکس باشد . در مجتمع صنعتی ماموت كانكس‌های استاندارد در جهت ايجاد فضاهای بزرگ‌تر…