در این بخش از ماموت می توانید قیمت روز ورق های آهن را که با ساندویچ پانل ها مورد استفاده قرار میگیرند را مشاهد کنید.با ماموت 5019 همراه باشید.

 توجه کنید !!

                                 به علت نوسانات در بازارآهن در صورت اقدام به خرید, گرفتن تأیید قیمت الزامی می‌باشد.

قیمت ورق آهن

در جدول زیر قیمت ورق های آهنی برحسب اندازه و وزن درج شده می توانید مشاهده کنید.

محصول قیمت وزن سایز بروزرسانی
ورق MMK ضخامت 2 میل 2.5×1.25 تهران 3,280تومان 49 2 1397/03/09
ورق MMK ضخامت 2 میل 1×2 تهران 3,280تومان 32 2 1397/03/09
ورق رول گیلان 2.5 میل تهران 2.5 1395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 2.5×1.25 تهران 60 2.5 1395/02/18
ورق مبارکه 2.5 میل 1×2 تهران 39 2.5 1395/02/18
ورق رول گیلان 3 میل 3 1395/02/18
ورق سبا 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,300تومان 74 3 1397/03/09
ورق سبا 3 میل 1×2 تهران 3,300تومان 47 3 1397/03/09
ورق مبارکه 3 میل 2.5×1.25 تهران 3,350تومان 74 3 1397/03/09
ورق مبارکه 3 میل 1×2 تهران 3,350تومان 47 3 1397/03/09
ورق رول گیلان 4 میل 4 1395/02/18
ورق سبا 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,300تومان 117 4 1397/03/09
ورق سبا 4 میل 1×2 تهران 3,300تومان 63 4 1397/03/09
ورق مبارکه 4 میل 2.5×1.25 تهران 3,350تومان 98 4 1397/03/09
ورق مبارکه 4 میل 1×2 تهران 3,350تومان 63 4 1397/03/09
ورق رول گیلان 5 میل 5 1395/02/18
ورق سبا 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,300تومان 122 5 1397/03/09
ورق سبا 5 میل 1×2 تهران 3,300تومان 78 5 1397/03/09
ورق مبارکه 5 میل 2.5×1.25 تهران 3,350تومان 122 5 1397/03/09
ورق مبارکه 5 میل 1×2 تهران 3,350تومان 78 5 1397/03/09
ورق سبا 6 میل 6×1.5 تهران 3,350تومان 422 6 1397/03/09
ورق مبارکه 6 میل 6×1.5 تهران 3,300تومان 422 6 1397/03/09
ورق اکسین 8 میل 6×2 تهران 768 8 1395/01/31
ورق قطعات 8 میل 6×1.25 تهران 3,000تومان 480 8 1397/03/09
ورق کاویان 8 میل 6×1.25 تهران 3,150تومان 480 8 1397/03/09
ورق سبا 8 میل 6×1.5 تهران 3,100تومان 562 8 1397/03/09
ورق مبارکه 8 میل 6×1.5 تهران 3,150تومان 565 8 1397/03/09
ورق کاویان 10 میل 6×1.25 تهران 3,150تومان 600 10 1397/03/09
ورق قطعات 10 میل 6×1.25 تهران 3,000تومان 600 10 1397/03/09
ورق اکسین 10 میل 6×2 تهران 3,150تومان 960 10 1397/03/09
ورق سبا 10 میل 6×1.5 تهران 3,100تومان 702 10 1397/03/09
ورق مبارکه 10 میل 6×1.5 تهران 3,150تومان 702 10 1397/03/09
ورق قطعات 12 میل 6×1.25 تهران 3,000تومان 720 12 1397/03/09
ورق کاویان 12 میل 6×1.25 تهران 3,150تومان 720 12 1397/03/09
ورق اکسین 12 میل 6×2 تهران 3,150تومان 1152 12 1397/03/09
ورق سبا 12 میل 6×1.5 تهران 3,100تومان 843 12 1397/03/09
ورق مبارکه 12 میل 6×1.5 تهران 3,150تومان 843 12 1397/03/09
ورق اکسین 15 میل 6×2 تهران 3,150تومان 1440 15 1397/03/09
ورق قطعات 15 میل 6×1.25 تهران 3,000تومان 900 15 1397/03/09
ورق کاویان 15 میل 6×1.25 تهران 3,150تومان 900 15 1397/03/09
ورق سبا 15 میل 6×1.5 تهران 3,100تومان 1053 15 1397/03/09
ورق مبارکه 15 میل 6×1.5 تهران 3,150تومان 1053 15 1397/03/09
ورق کاویان 20 میل 6×1.25 تهران 3,150تومان 1200 20 1397/03/09
ورق قطعات 20 میل 6×1.25 تهران 3,000تومان 1200 20 1397/03/09
ورق اکسین 20 میل 6×2 تهران 3,150تومان 1920 20 1397/03/09
ورق سبا 20 میل 6×1.5 تهران 3,100تومان 1404 20 1397/03/09
ورق مبارکه 20 میل 6×1.5 تهران 3,150تومان 1404 20 1397/03/09
ورق اکسین 25 میل 6×2 تهران 3,170تومان 2400 25 1397/03/09
ورق قطعات 25 میل 6×1.25 تهران 3,020تومان 1500 25 1397/03/09
ورق کاویان 25 میل 6×1.25 تهران 3,170تومان 1500 25 1397/03/09
ورق سبا 25 میل 6×1.5 تهران 3,120تومان 1755 25 1397/03/09
ورق مبارکه 25 میل 6×1.5 تهران 3,190تومان 1755 25 1397/03/09
ورق اکسین 30 میل 6×2 تهران 3,190تومان 2800 30 1397/03/09
ورق کاویان 30 میل 6×1.25 تهران 3,190تومان 1800 30 1397/03/09
ورق قطعات 30 میل 6×1.25 تهران 3,040تومان 1800 30 1397/03/09
ورق سبا 30 میل 6×1.5 تهران 3,140تومان 2106 30 1397/03/09
ورق مبارکه 30 میل 6×1.5 تهران 3,190تومان 2106 30 1397/03/09
ورق اکسین 35 میل 6×2 تهران 3,210تومان 3360 35 1397/03/09
ورق کاویان 35 میل 6×1.25 تهران 3,210تومان 2100 35 1397/03/09
ورق قطعات 35 میل 6×1.25 تهران 3,060تومان 2100 35 1397/03/09
ورق کاویان 40 میل 6×1.25 تهران 3,210تومان 2400 40 1397/03/09
ورق اکسین 40 میل 6×2 تهران 3,210تومان 3840 40 1397/03/09
ورق کاویان 45 میل 6×1.25 تهران 3,230تومان 2700 45 1397/03/09
ورق اکسین 45 میل 6×2 تهران 3,230تومان 4320 45 1397/03/09
ورق کاویان 50 میل 6×1.25 تهران 3,230تومان 3000 50 1397/03/09
ورق اکسین 50 میل 6×2 تهران 3,230تومان 4800 50 1397/03/09
ورق کاویان 55 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 3300 55 1397/03/09
ورق کاویان 60 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 3600 60 1397/03/09
ورق کاویان 65 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 3900 65 1397/03/09
ورق کاویان 70 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 4200 70 1397/03/09
ورق کاویان 75 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 4500 75 1397/03/09
ورق کاویان 80 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 4800 80 1397/03/09
ورق کاویان 85 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 5100 85 1397/03/09
ورق کاویان 90 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 5400 90 1397/03/09
ورق کاویان 95 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 5700 95 1397/03/09
ورق کاویان 100 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 6000 100 1397/03/09
ورق کاویان 200 میل 6×1.25 تهران 3,300تومان 12000 200 1397/03/09

 

نظری را ثبت کنید

یک × سه =

بدون دیدگاه